Archivos Mensuales: febrero 2022

HIRI-JARDUKETAKO PLAN BEREZIAREN PROZESU PARTE-HARTZAILEA : 1. Poligonoko 58-59. Partzelak / PROCESO PARTICIPATIVO DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Plan Especial de Actuación Urbana: Parcelas 58-59 del Polígono 1.

SUNBILLAKO 1. POLIGONOKO 58-59. PARTZELEN PLAN BEREZIAREN HERRITARREK PARTE HARTZEKO PROZESU AHOLKU-EMAILEA

Nekane Agirre Saldiasen ekimenez, Sunbillako 1 poligonoko 58-59 lursailetan Hiri Jarduketarako Plan Berezia planteatuko da.

1/2017 Legegintzako Foru Dekretuak jasotzen duen bezala, Hiri Jarduketarako Plan Bereziak Herritarren Partaidetzarako Plan bat eduki behar du. Plan horretan, udalerriko bizilagunei garatuko den UEPari buruzko informazioa ematen zaie, eta iruzkinak egiteko edo kontsultak egiteko aukera dute, Planak iradokitzen dizkien zalantzak argitzeko.

Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu Bateginaren 7. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, herritarrek parte hartzeko prozesu bat irekitzen da, eta datorren otsailaren 14an, astelehenean, arratsaldeko 16etan, dei egiten zaizu.

Jardunaldian parte hartzeko zuzenean izena emango da helbide honetan: info@apezteguiaelizalde.com

Parte hartzeko prozesuan izena emateko eskaera egin ondoren, gonbidapena bidaliko zaie hala eskatu dutenei.

Sunbilla, 2022ko otsailaren 7a.

———————————————————————————

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CARACTER CONSULTIVO DEL PLAN ESPECIAL DE LA PARCELAS 58-59 DEL POLÍGONO 1 DE SUNBILLA

A iniciativa de Nekane Agirre Saldias se va a plantear el Plan Especial de Actuación Urbana en las parcelas 58 y 59 del polígono 1, de la localidad de Sunbilla.

Tal y como recoge el Decreto Foral Legislativo 1/2017, un Plan Especial de Actuación Urbana debe contar con un Plan de Participación Ciudadana, en el que los vecinos de la localidad son informados acerca del PEAU que se va a desarrollar y tienen la oportunidad de aportar comentarios o realizar consultas para aclarar las posibles dudas que les sugiera el Plan.

Se ha optado por llevar a cabo un proceso de participación ciudadana de manera telemática para facilitar su accesibilidad al mayor número posible de personas interesadas.

De conformidad y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se procede a la apertura de un proceso de participación ciudadana, y se le convoca el próximo lunes 14 de febrero a las 16 horas.

La inscripción en la jornada de participación se hará directamente en la siguiente dirección: info@apezteguiaelizalde.com

Una vez solicitada la inscripción al proceso de participación, se enviará la invitación a aquellos que lo hayan requerido.

Sunbilla, a 7 de febrero de 2022.

A %d blogueros les gusta esto: